Отново канадска фирма ще рови за злато у нас, този път в Югоизточна България

Четвъртък 20.02.2020 Източник: Радио 999
Отново канадска фирма ще рови за злато у нас, този път в Югоизточна България

Канадска фирма ще получи правото да търси и проучва за метални полезни изкопаеми на териториите на общините Болярово, Стралджа и Средец.

Министерството на енергетиката вече откри производството за издаване на разрешение, потвърдиха от там. Става въпрос за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Драка", която попада в землищата на боляровското село Оман, стралджанските Войника, Първенец, Правдино и Александрово, и селата в община Средец Малина, Загорци, Радойново, Зорница, Светлина, Драка, Средец, Проход, Белила, Кубадин, Бистрец.

Разрешението ще бъде предоставено на столична фирма, уточняват за боляровския вестник "Крайгранична искра" от пресцентъра на Министерството, която е заявила намерението си още през 2017 г.

Фирмата, посочена от Министерството, действително е със седалище в София. Неин управител обаче е Винченцо Марко Сораче, а едноличен собственик на капитала е канадска фирма, показва справка в Търговския регистър. Същата фирма е получила разрешение от Министерството на енергетиката за търсене и проучване за злато в площта „Златуша“, която обхваща териториите на общините Столична, Драгоман, Сливница, Божурище, Брезник и Перник. Същата фирма изследва в Родопите площта "Друмче" за метални полезни изкопаеми. Теренът се намира на територията на общините Момчилград и Кирково. Местните споделят, че край село Друмче още по комунистическо е било открито злато.

Предоставянето на площ „Драка“ е съгласувано със специализираните карти и регистри по Закона за подземните богатства и специализираните карти и регистри по Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, проведено е съгласуване с компетентните министри за опазване на националната сигурност и отбраната на страната, за защитени със закон територии, обекти и културни ценности, както и с Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенция „Пътна инфраструктура“. Получени са положителни становища, твърдят от Министерството на енергетиката.

"С изходящо писмо заявителят е уведомен, че разрешението за търсене и проучване на подземни богатства в посочената площ ще се предостави по право. Представената от него работна програма е разгледана и приета от експерти от Министерството на енергетиката. С цитираното писмо от заявителя е изискана и актуална декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици", се казва още в информацията до "Крайгранична искра" от пресцентъра на министерството.